Polityka prywatności


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „Rozporządzeniem”, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia informuje, że: będzie Administratorem Danych Osobowych (ADO) Pana/Pani jako główny organizator „XXII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Uzbrojenie 2019”, która odbędzie się w dniach 10-13.06.2019, zwanej dalej „Konferencją”:

 1. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (WITU) zlokalizowany przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7, 05-220 Zielonka, w zakresie ochrony danych osobowych reprezentowany jest przez Dyrektora Instytutu płk. dr. inż. Rafała Bazelę.
 2. Kontakt w celach związanych z organizacją Konferencji-Komitet Organizacyjny WITU tel. +48 22 7614497, e-mail: konferencja@witu.mil.pl.
 3. ADO WITU powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@witu.mil.pl.
 4. Pani/Pana dane osobowe, w tym wizerunek, przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celach rejestracji uczestników Konferencji, zakwaterowania na czas trwania Konferencji w Hotelu Warszawianka Centrum Kongresowe Sp. z o.o., Jachranka 77, 05- 140 Serock, do tłumaczenia symultanicznego podczas Konferencji, a także przekazywania zaproszeń do udziału i współpracy w kolejnych edycjach Konferencji, a po jej zakończeniu, dla celów dokumentowania przebiegu Konferencji, statystycznych, archiwalnych, finansowych, sprawozdawczych, informacyjnych (w tym publikacji) przez okres lat 10 od daty wypełnienia Formularza Rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Konferencji.
 5. Jednocześnie Administrator Danych Osobowych informuje, że przewiduje udostępnianie danych osobowych firmie zajmującej się obsługą techniczną Konferencji, w tym wypożyczaniem odbiorników do tłumaczenia symultanicznego na czas trwania Konferencji, celem pokwitowania przekazywanego sprzętu niezbędnego do tłumaczenia. Po zakończeniu Konferencji i zdaniu sprzętu, listy będą zniszczone.
 6. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 7 Rozporządzenia.
 7. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres organizacji Konferencji, a po jej zakończeniu do celów wynikających z pkt. 4 Klauzuli Informacyjnej.
 9. Posiada Pani/Pan prawo żądania od ADO dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji i uczestnictwa
  w Konferencji a następnie do celów wynikających z pkt. 4 Klauzuli Informacyjnej.
 11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 13. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do marketingu bezpośredniego.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym wizerunku i przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Moje dane   osobowe   będą   przetwarzane   przez   Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia wyłącznie w celach określonych w Klauzuli Informacyjnej z którą zostałem zapoznany.
 2. Zgoda obejmuje również takie formy rozpowszechniania jak: udostępnianie na stronie internetowej WITU, udostępnianie za pośrednictwem prasy, jak również zamieszczenie
  w publikacjach, materiałach sprawozdawczych, archiwalnych, finansowych, statystycznych, promocyjnych, informacyjnych WITU.
 3. Jestem świadomy, że podanie moich danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału
  w Konferencji.
 4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Zgoda dotyczy każdego etapu przygotowań i realizacji Konferencji, a także może być odwołana w każdym czasie.
 6. Podane przeze mnie dane osobowe będą przechowywane przez cały okres organizacji Konferencji oraz po jej zakończeniu w celach określonych w pkt. 2.
 7. Niniejsza zgoda jest spójna z Klauzulą Informacyjną.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem współautorów referatu z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ, wynikającą z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zamieszczoną na stronie internetowej „XXII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Uzbrojenie 2019”, w interaktywnym formularzu rejestracyjnym uczestników i uzyskałem ich zgody na przetwarzanie danych w ramach Konferencji i do jej celów określonych w KLAUZULI INFORMACYJNEJ.
Zgody współautorów są spójne z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ.