Regulamin konkursu


KONKURS DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW
O NAGRODĘ DYREKTORA WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNICZNEGO UZBROJENIA

W ramach konferencji odbędzie się konkurs dla młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35 roku życia, na najlepszy indywidualny lub zespołowy referat wygłoszony podczas konferencji.

REGULAMIN KONKURSU

dla młodych naukowców,
o nagrodę Dyrektora
Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia
na
najlepszy referat wygłoszony podczas konferencji

„PROBLEMY ROZWOJU, PRODUKCJI I EKSPLOATACJI TECHNIKI UZBROJENIA”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem”.

§2

Uczestnikiem konkursu może/mogą być autor/autorzy referatu wygłoszonego podczas konferencji z tematyki konferencyjnej określonej w Rozdziale III § 1 ust. 2, który w chwili złożenia referatu nie ukończył/li 35 roku życia.

§3

Jeżeli publikacja jest pracą zbiorową, tylko jeden z autorów może być w wieku powyżej 35 lat.

Rozdział II
Organizator

§1

Organizatorem Konkursu jest Komitet Organizacyjny Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Uzbrojenie’2019 nt. „Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia”, zwany dalej „Komitetem” z siedzibą w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia w Zielonce, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7.

Rozdział III
Przedmiot Konkursu

§1

 1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszego referatu z zakresu tematycznego konferencji, nadesłanego do Komitetu w ramach publikacji konferencyjnej.
 2. Tematyka Konkursu obejmuje w szczególności następujące zagadnienia:

– techniczna modernizacja Sił Zbrojnych RP;

– systemy broni lufowej, rakietowej i środków bojowych;

– wykrywanie, śledzenie i maskowanie celów;

– systemy kierowania ogniem;

– balistyka wewnętrzna, zewnętrzna i końcowa;

– nowoczesne materiały wysokoenergetyczne;

– bezzałogowe obiekty precyzyjnego rażenia;

– uzbrojenie lotnicze;

– modelowanie procesów organizacyjno-techniczno-logistycznych;

– bezpieczeństwo infrastruktury oraz obrona i ochrona antyterrorystyczna;

– rola i miejsce sektora naukowo-badawczego w przemysłowym potencjale obronnym.

Rozdział IV
Nagroda

§1

 1. Nagrodą w Konkursie jest okolicznościowa statuetka, dyplom oraz nagroda rzeczowa, które laureat otrzyma na własność.
 2. W przypadku pracy zbiorowej statuetkę oraz nagrodę rzeczową otrzymuje Zgłaszający, pozostali Autorzy otrzymują wyłącznie dyplomy.
 3. Fundatorem nagrody jest Dyrektor Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia.

Rozdział V
Zgłaszanie prac do Konkursu

§1

 1. Publikację, w formie referatu konferencyjnego, może zgłosić do Konkursu tylko Autor pracy.
 2. Zgłoszenie referatu do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika Konkursu oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego regulaminu i zgodą na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, umieszczoną na stronie internetowej Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Uzbrojenie 2019 w interaktywnym formularzu rejestracyjnym.

§2

 1. Do Konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie referaty, które nie zostały uprzednio opublikowane, i do których przysługują Autorowi nieograniczone prawa autorskie.
 2. Za prawidłowe zgłoszenie uważa się wypełnienie Formularza Rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Konferencji oraz przesłanie referatu w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej o której mowa powyżej  w terminie wskazanym  na stronie internetowej konferencji. 

Rozdział VI
Rozstrzygnięcie Konkursu

§1

 1. Referaty zgłoszone do Konkursu podlegają ocenie przez Komisję Konkursową (zwaną dalej Komisją).
 2. W skład Komisji wchodzą: przewodniczący, sekretarz oraz członkowie.
 3. Przewodniczącym Komisji jest Dyrektor Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, a sekretarzem przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 4. Pozostałych członków Komisji w liczbie 3 osób powołuje przewodniczący Komisji spośród członków Rady Naukowo-Programowej Konferencji lub innych osób posiadających kwalifikacje z zakresu tematyki Konkursu.
 5. Jeden z członków Komisji dokonuje recenzji referatu i podejmuje decyzję o dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu referatu do dalszego etapu Konkursu ze względów formalnych i merytorycznych.

§2

 1. Komisja wybiera laureata Konkursu spośród Autorów, których referaty zostały pozytywnie zrecenzowane i zaprezentowane podczas konferencji.
 2. Wyłonienie Laureata Konkursu odbywa się w drodze głosowania zwykłą większością głosów.
 3. Komisja może zdecydować o odstąpieniu od przyznania nagrody.
 4. Decyzja Komisji jest ostateczna, a od jej decyzji nie przysługuje odwołanie.

§3

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz uroczyste wręczenie nagrody odbywa się każdorazowo w ostatnim dniu trwania Konferencji podczas uroczystej kolacji.
 2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej Konferencji.

§4

W przypadku otrzymania przez Organizatora i/lub któregokolwiek z członków Komisji informacji, że nagrodzona praca stanowi plagiat i/lub w jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizatorowi lub na mocy jego decyzji Komisji, przysługuje prawo bądź do wstrzymania się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, bądź do odmowy przekazania nagrody danemu uczestnikowi i przekazania jej na rzecz innego uczestnika Konkursu lub do podjęcia decyzji o nie przyznawaniu nagrody w ogóle, bądź w przypadku nagród już przekazanych – domagania się ich zwrotu. W takim przypadku zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.).

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§1

 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie można było przewidzieć, lub którym nie można było zapobiec, w szczególności zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
  w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych zdarzeń mających wpływ na zorganizowanie Konkursu.
 3. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.).

Download