WYDZIAŁ SZKOLENIA

Szkolenie w oparciu o RIS

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia jako instytucja wpisana pod numerem 2.14/00259/2017 do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, oferuje szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych. Propozycja obejmuje szkolenia do uzyskania koncesji MSWiA oraz prowadzenia koncesjonowanej działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz do uzyskania pozwolenia wojewody do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie pokazów pirotechnicznych, wyburzeń, oczyszczania terenów stosowania MW w procesach produkcyjnych stosowania MW w badaniach.

Szczegółowe informacje można uzyskać w powiatowych urzędach pracy właściwych ze względu na rejon zamieszkania.