Pozbawienie cech użytkowych
broni innej niż broń palna
i wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

 

Kierownik Zakładu

Badań Uzbrojenia Strzeleckiego

Osoba odpowiedzialna

za realizację procesu PCU

 

 

Pan Wojciech GORYCA

kom. 603 400 687

e-mail: gorycaw@witu.mil.pl

Pan Marcin SUCHECKI

kom. 605 355 609

e-mail: sucheckim@witu.mil.pl

 

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (WITU) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. (Dz.U.2015 poz. 1468, zwanym dalej „rozporządzeniem”) w zakresie pozbawienia cech użytkowych (PCU) broni innej niż broń palna i wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (dalej nazywane „wyrobami”) jest jednostką uprawnioną do wykonywania następujących czynności:

·      opracowywania specyfikacji technicznych PCU,

·      wydawania specyfikacji technicznych PCU,

·      zatwierdzania specyfikacji technicznych PCU innych podmiotów,

·      potwierdzania pozbawienia cech użytkowych.

Z wnioskiem o opracowanie/zatwierdzenie Specyfikacji PCU (SPCU) występuje przedsiębiorca o którym mowa w §3 ust. 1 rozporządzenia, zwany dalej ,,przedsiębiorcą”. Procedura dzieli się na cztery Etapy.

 

ETAP 1

W celu rozpoczęcia procedury opracowania SPCU należy wypełnić „Wniosek o opracowanie …”.

W celu ułatwienia wypełniania oraz uniknięcia pomyłek pisarskich wniosek przygotowany został jako aktywny formularz PDF, który należy wypełnić elektronicznie zgodnie z załączoną instrukcją. Po wypełnieniu Wniosek oraz Instrukcję należy wydrukować, podpisać i przesłać do WITU.

„Wniosek o opracowanie i wydanie specyfikacji PCU” można pobrać TUTAJ : Wniosek o wydanie SPCU

Na podstawie złożonego „Wniosku o opracowanie” przygotowana zostaje kalkulacja kosztów oraz umowa usługi. Koszt opracowania SPCU zależny jest od stopnia skomplikowania wyrobu pozbawianego cech użytkowych oraz ewentualnej konieczności wykonania oględzin.

 

ETAP 2

Wykonanie czynności opisanych w Specyfikacji PCU otrzymanej w Etapie 1 przez przedsiębiorcę.

 

ETAP 3

Przedsiębiorca po zakończeniu Etapu 2 zgłasza gotowość do weryfikacji poprawności wykonania czynności PCU składając „Wniosek o potwierdzenie…”.

W celu ułatwienia wypełniania oraz uniknięcia pomyłek pisarskich wniosek przygotowany został jako aktywny formularz PDF, który należy wypełnić elektronicznie zgodnie z załączoną instrukcją. Po wypełnieniu Wniosek oraz Instrukcję należy wydrukować, podpisać i przesłać do WITU.

„Wniosek o potwierdzenie wykonania czynności PCU” można pobrać TUTAJ Wniosek o weryfikację PCU

Na podstawie złożonego „Wniosku o potwierdzenie” przygotowana zostaje kalkulacja kosztów oraz umowa usługi. Koszt weryfikacji poprawności wykonania PCU zależny jest od stopnia skomplikowania wyrobu pozbawianego cech użytkowych oraz konieczności wykonania oględzin. Weryfikacja pozbawienia cech użytkowych wykonywana jest nie później niż 14 dni roboczych od momentu podpisania umowy usługi.

Oględzin wyrobu podlegającego PCU dokonuje się w obecności uprawnionego przedstawiciela Przedsiębiorcy. Po oględzinach zostaje wypełniony „Protokół z potwierdzenia wykonania czynności PCU”, w którym wskazywane jest czy wyrób został pozbawiony cech zgodnie z SPCU oraz notowane są wszelkie odstępstwa od SPCU. Protokół wypełniany jest w 2 egz. po jednym dla każdej ze stron.

W przypadku stwierdzenia w „Protokole” nieprawidłowości wykonania czynności PCU konieczne jest ponowienie Etapu 3 po usunięciu niezgodności.

W przypadku stwierdzenia w „Protokole” niezgodności numerowej wyrobu zgłoszonego do weryfikacji PCU z numerami zamieszczonymi we Wniosku na ten wyrób z Etapu 1 nie będzie możliwe dokonanie potwierdzenia. W takim wypadku powtórzeniu podlegać będą Etapy 1 i 3.

 

ETAP 4

Po pozytywnym zakończeniu Etapu 3, na postawie „Protokołu …” zgodnie z aktualną Ewidencją wyrobowi nadawany jest unikalny numer identyfikacyjny który musi zostać naniesiony trwale na wyrób. Sposób wykonania i lokalizacja naniesienia numeru znajdują się w SPCU. Strona odpowiedzialna za naniesienie numeru ustalana jest w trybie roboczym.

Po potwierdzeniu naniesienia numeru na wyrób przedsiębiorcy przekazywane jest „Zaświadczenie” potwierdzające pozbawienie wyrobu cech użytkowych.

 

UWAGA

Od dnia 01.10.2020 r wnioski wypełnione „odręcznie” nie będą przyjmowane do realizacji i zwracane przedsiębiorcy w celu ponownego wypełnienia.

 

 

 

Pliki do pobrania:

 

Wniosek o wydanie SPCU   Wniosek o weryfikację PCU   

 

Akty prawne regulujące proces pozbawienia cech użytkowych
broni innej niż broń palna oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
stan prawny na dzień 01 października 2020 r.:

 

Rozporządzenie Ministra Obrony narodowej z dn. 27 sierpnia 2015 r
w sprawie pozbawiania cech użytkowych broni innej niż broń palna
i wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1468).
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001468

 

 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją
oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1214 ze zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001214

 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji
rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji.
 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001888