Pozbawienie cech użytkowych strzeleckiej broni palnej

Osoba uprawniona do przyjęcia

strzeleckiej broni palnej do WITU

Kierownik Zakładu

Badań Uzbrojenia Strzeleckiego

 

 

Pan Tomasz BOROWSKI

kom. 603 700 334

e-mail: borowskit@witu.mil.pl

Pan Wojciech GORYCA

kom. 603 400 687

e-mail: gorycaw@witu.mil.pl

 

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (WITU) jako podmiot uprawniony dokonuje weryfikacji i poświadczenia, że strzelecka broń palna została pozbawiona cech użytkowych oraz dokonuje oznakowania strzeleckiej broni palnej pozbawionej cech użytkowych.

Przedsiębiorca, uprawniony do pozbawiania strzeleckiej broni palnej cech użytkowych, o którym mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1214 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, zwany dalej ,,przedsiębiorcą” dokonuje demontażu strzeleckiej broni palnej przyjętej w celu pozbawienia jej cech użytkowych i wykonuje szczegółowe czynności określone w tabeli III rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/337 z dnia 5 marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2403 ustanawiające wspólne wytyczne dotyczące norm i technik pozbawiania broni cech użytkowych w celu zagwarantowania, że broń pozbawiona cech użytkowych trwale nie nadaje się do użytku.

Przedsiębiorca po wykonaniu czynności, o których mowa powyżej, przekazuje istotne części strzeleckiej broni palnej do WITU w celu przeprowadzenia weryfikacji zgodności pozbawienia tych istotnych części cech użytkowych wraz z Protokołem Przyjęcia-Przekazania zawierającym wykaz broni oraz oświadczeniem, że wszystkie operacje pozbawienia strzeleckiej broni palnej cech użytkowych zostały wykonane zgodnie ze specyfikacją określoną w tabeli III rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/337 z dnia 5 marca 2018 r.

Przedsiębiorca po odebraniu zweryfikowanych i oznakowanych istotnych części strzeleckiej broni palnej przekazuje do WITU, które dokonały ich oznakowania, zmontowaną strzelecką broń palną z osadzonymi w niej istotnymi częściami pozbawionymi cech użytkowych zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi w tabeli II rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/337 z dnia 5 marca 2018 r, do poświadczenia pozbawienia strzeleckiej broni palnej cech użytkowych i naniesienia właściwego oznakowania.

Opłata za weryfikację zgodności pozbawienia strzeleckiej broni palnej cech użytkowych ze specyfikacjami technicznymi wynosi 1/10 przeciętnego wynagrodzenia, ogłaszanego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 53 ze zm.) Opłata za weryfikację i poświadczenie zgodności pozbawienia strzeleckiej broni palnej cech użytkowych obejmuje wydanie ŚWIADECTWA.

 

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020 r.

 

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 53 ze zm.) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2020 r. wyniosło 5168,93 zł.

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-pierwszym-kwartale-2020-roku,271,28.html

 

 

Pliki do pobrania:

- Protokół Przyjęcia-Przekazania strzeleckiej broni palnej (jej istotnych części) celem przeprowadzenia weryfikacji zgodności pozbawienia cech użytkowych.

Protokół

 

 

Akty prawne regulujące weryfikację i poświadczenie, że strzelecka broń palna została pozbawiona cech użytkowych, stan prawny na dzień 9 czerwca 2020 r.:

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie pozbawiania strzeleckiej broni palnej cech użytkowych (Dz. U. z 2020, poz. 272)

Rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2015/2403 z dnia 15 grudnia 2015 r. ustanawiające wspólne wytyczne dotyczące norm i technik pozbawiania broni cech użytkowych w celu zagwarantowania, że broń pozbawiana cech użytkowych trwale nie nadaje się do użytku

Rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2015/2403 z dnia 15 grudnia 2015 r. ustanawiające wspólne wytyczne dotyczące norm i technik pozbawiania broni cech użytkowych w celu zagwarantowania, że broń pozbawiana cech użytkowych trwale nie nadaje się do użytku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/337 z dnia 5 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2403 ustanawiające wspólne wytyczne dotyczące norm i technik pozbawiania broni cech użytkowych w celu zagwarantowania, że broń pozbawiona cech użytkowych trwale nie nadaje się do użytku

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2403 z dnia 15 grudnia 2015 r. ustanawiającego wspólne wytyczne dotyczące norm i technik pozbawiania broni cech użytkowych w celu zagwarantowania, że broń pozbawiona cech użytkowych trwale nie nadaje się do użytku (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (Dz.U. L 202 z 28.7.2016, str. 56—56)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o broni i amunicji (Dz.U. 2020 poz. 955)

 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1214 ze zm.)